POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU SPOLEČNOSTI LABIO A.S.

V souladu s příslušnými ustanoveními zákona a stanov společnosti představenstvo akciové
společnosti LABIO a.s., IČO: 005 49 428, sídlem náměstí 14. října 1307/2, Smíchov, 150 00
Praha 5 (dále jen „společnost“)
svolává řádnou valnou hromadu společnosti, která se uskuteční dne 3. 9. 2023 od 10:00 hod
v sídle advokátní kanceláře Mgr. Jana Šafránka, advokáta, na adrese Slezská 1357/1, 120 00
Praha 2.
Pořad jednání valné hromady:
1. Zahájení a kontrola usnášeníschopnosti valné hromady
2. Volba orgánů valné hromady
3. Odvolání člena představenstva, pana Per Olof Vilhem Brannhammara
4. Volba a jmenování člena představenstva, pana Per Olof Vilhem Brannhammara
5. Volba a jmenování člena dozorčí rady, pana Carla Brannhammara
6. Projednání a schválení účetní závěrky společnosti za rok 2019
7. Projednání a schválení naložení s hospodářským výsledkem za rok 2019
8. Projednání a schválení účetní závěrky společnosti za rok 2020
9. Projednání a schválení naložení se hospodářským výsledkem za rok 2020
10. Projednání a schválení účetní závěrky společnosti za rok 2021
11. Projednání a schválení naložení se hospodářským výsledkem za rok 2021
12. Projednání a schválení účetní závěrky společnosti za rok 2022
13. Projednání a schválení naložení se hospodářským výsledkem za rok 2022
14. Závěr
Rozhodný den nebyl stanoven.
Účast akcionáře na valné hromadě:
Akcionář (fyzická osoba) se může účastnit valné hromady osobně, a to po předložení platného
průkazu totožnosti.
Plná moc pro zastupování akcionáře na valné hromadě musí být písemná a musí z ní vyplývat,
zda byla akcionářem udělena pro zastoupení na jedné nebo více valných hromadách v určitém
období.
S každou akcií společnosti o jmenovité hodnotě 500,- Kč je na valné hromadě společnosti
spojen jeden (1) hlas.
Akcionářům nepřísluší náhrada nákladů, které jim vzniknou v souvislosti s účastí na valné
hromadě.
Představenstvo současně v souladu s čl. 10. odst. 8 stanov společnosti určuje, že na valné
hromadě mohou společníci společnosti hlasovat s využitím technických prostředků.
Představenstvo společnosti v této souvislosti určuje, že se společníci společnosti mohou valné
hromady zúčastnit prostřednictví platformy Microsoft Teams. Každému společníkovi
společnosti bude v této souvislosti zaslán dva (2) dny před konáním valné hromady na jeho
emailovou adresu uvedenou v seznamu společníků společnosti odkaz na schůzku na platformě
Microsoft Teams.
Tato pozvánka byla vyhotovena v českém a anglickém jazyce. V případě rozporu mezi
jazykovými zněními má přednost česká verze.
V Praze, dne 2. 8. 2023

Per Olof Vilhem Brannhammar
člen představenstva LABIO a.s.
Přílohy:
1. Návrhy usnesení řádné valné hromady společnosti LABIO a.s.